TUTELA EN LA DEFENSA JURIDICA DE LES PERSONES I DE L’EMPRESA

Per dret a la tutela judicial efectiva s’entén aquell dret fonamental, de configuració legal, contingut complex i constitucionalment reconegut a totes les persones, que consisteix en el dret d’aquestes a tenir lliure accés als tribunals per sol·licitar d’aquests la tutela d’un dret subjectiu o d’un interès legítim i obtenir una resolució de fons fonamentada en Dret.

QUOD IUSTUM EST PETITO VEL QUOD VIDEATUR HONESTUM; NAM STULTUM PETERE EST QUOD POSSIT IURE NEGARI.
(Pide lo que sea justo y honesto, porque es tonto pedir lo que con toda justicia se niega)

Marco Porcio Caton (234 – 149 aC)

Dret de successions

 • Assessorament en la preparació d’actes d’última voluntat.
 • Assessorament en els procediments d’inventari i acceptació d’herència.
 • Assessorament i tramitació dels efectes fiscals de la successió hereditària.
 • Particions hereditàries
 • Procediments judicials de divisió de l’herència.
 • Procediments judicials d’intervenció i administració del cabal hereditari.
 • Procediments judicials de testamentaria.
 • Reclamació de legítimes i lliurament de llegats.
 • Deseheretaments.
 • Fideïcomissos i substitucions hereditàries.
 • Marmessors i administradors de l’herència. Assessorament per al seu nomenament, retribució i actuació.
 • Drets successoris del cònjuge vidu.
 • Revocació de testaments.
 • Declaració d’absència i declaració de defunció.
 • Constitució de Fundacions mortis causa.
 • Reclamació enfront de donacions inoficioses.
 • Assessorament en l’atorgament de donacions i els seus efectes fiscals.

Judicis de capacitat i tutela

 • Processos d’incapacitat i declaració de prodigalitat
 • Tutela i curatela
 • Reintegració de la capacitat i modificació de l’abast de la incapacitació
 • Demanda i oposició en els processos d’internament per trastorn psíquic.

Dret de Família i Matrimonial

 • Procediments judicials de mutu acord i contenciós.
 • Procediments de negociació i mediació.
 • Acords pre-matrimonials i en previsió de ruptura.
 • Estudi dels efectes fiscals derivats de les mesures econòmiques adoptades.
 • Capítols matrimonials
 • Convenis reguladors
 • Plà de parentalitat
 • Atribució i ús de vivenda familiar
 • Divisió de béns comuns i els seus efectes fiscals
 • Compensacions econòmiques i prestacions compensatòries i els seus efectes fiscals
 • Procediments per a la modificació i liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Nulitat matrimonial.
 • Parelles de fet i convivències estables.
 • Modificació i extinció de mesures.
 • Reclamació d’aliments entre parents.
 • Execució de resolucions judicials en processos de família.

Entitats sense Ànim de Lucre: fundacions, associacions i altres ESFL i ONG; entitats Esportives

 • Assessorament en la seva constitució i redacció d’Estatuts de conformitat al règim estatal i autonòmic.
 • Procediments d’inscripció d’Entitats sense ànim de lucre.
 • Federació d’Associacions.
 • Constitució d’Associacions polítiques, sindicals, professionals, empresarials i esportives.
 • Estructura interna d’associacions.
 • Calificació d’Utilitat Pública.
 • Assessorament en l’organització i funcionament dels òrgans de govern.
 • Redacció Reglaments de règim intern i disciplinari.
 • Constitució de Fundacions entre vius o mortis causa.
 • Assessorament i formalització de contractes de Patrocini i Esponsorització. Mecenatge.
 • Assessorament fiscal d’aquestes entitats pel que fa al seu règim especial, donacions i altres aportacions.
 • Lletrats assessors i Secretari de Patronats.
 • Tramitació d’expedients davant les institucions que exerceixin les competències de Protectorat.
 • Formulació, gestió i presentació de rendició de comptes davant l’organisme públic pertinent. Formulació anual del Pla d’Actuació, Memòria econòmica i obligacions tributàries i la seva conseqüent presentació.

Dret contractual. Reclamacions per incompliment contractual.

 • Assessorament, negociació i formalització de tot tipus de contractes civils típics i atípics, amb especial èmfasi en els motius del client, la causa contractual i les seves implicacions fiscals.
 • Procediments de nul·litat contractual.
 • Condicions generals de contractació.
 • Constitució de garanties reals i personals. (Hipoteques, peces, avals)
 • Contractes immobiliaris
 • Constitució de drets d’usdefruit, ús i habitació.
 • Contractes d’obra.
 • Contractes de dipòsit.
 • Contracte de préstec entre particulars. Contracte de préstec entre familiars.
 • Contractes de mandat, representació i apoderament.
 • Contractes de societats civils d’objecte civil, d’objecte mercantil, particulars, universals.
 • Contractes d’arrendament de vehicles.
 • Contractes d’arrendament d’habitatge, temporada, locals de negoci.
 • Contractes d’arrendaments rústics.
 • Reclamació de danys i perjudicis derivats d’incompliment contractual.
 • Defensa davant clàusules abusives en la contractació bancària.
 • Reclamació de deutes.
 • Propietat intel·lectual.

Drets reals i immobiliaris. Dret Registral. arrendaments

 • Assessorament, negociació i formalització de tot tipus de contractes sobre béns mobles i immobles, amb especial èmfasi en els motius del client, la causa contractual i les seves implicacions fiscals.
 • Contractes de compra i venda, usdefruit, ús i habitació, servitud.
 • Permutes immobiliàries.
 • Contractes de renda vitalícia.
 • Accions de reclamació de la propietat i la possessió.
 • Adquisició per ús. (Usucapió).
 • Adquisició preferent (Temptejos i retractes)
 • Terceries de domini i de millor dret.
 • Expedients de domini i major cabuda.
 • Assessorament sobre la constitució de garanties hipotecàries.
 • Procediments davant el Registre de la Propietat.
 • Reclamació per vicis ocults.
 • Responsabilitat de promotors, constructors i tècnics pels defectes de construcció.
 • Contractes d’arrendament d’habitatge, temporada i locals de negoci.
 • Contractes d’arrendaments rústics.
 • Contractes d’obra.
 • Procediments derivats de contractes d’arrendament.
 • Gestió de patrimonis.
 • Procediments de divisió judicial. Divisió de la cosa comuna.
 • Constitució de comunitats de béns. Propietat Horitzontal.
 • Conjunts immobiliaris i multipropietat.
 • Procediments de desnonament.

Gestió de Patrimonis, procediments relatius a la Divisió Judicial i Divisió de la Cosa Comú

Lizán Abogados és una firma constituïda el 1990 que ha desenvolupat la seva experiència professional en l’assessorament i prestació de serveis jurídics, així com en la gestió integral d’empreses.

Seccions

Condicions de servei

La firma

Treballa amb nosaltres

Suport comptable

Dret mercantil

Gestión de l’ empresa

Oficinas

Barcelona – C/ Balmes, 188, 1º 1ª

08006 – BCN

T. 93 217 51 46 F. 93 667 38 78

www.lizanabogados.com

info@lizanabogados.com

Aviso legal

Poítica de privacidad