TUTELA EN LA DEFENSA JURIDICA DE LES PERSONES I DE L’EMPRESA

Per dret a la tutela judicial efectiva s’entén aquell dret fonamental, de configuració legal, contingut complex i constitucionalment reconegut a totes les persones, que consisteix en el dret d’aquestes a tenir lliure accés als tribunals per sol·licitar d’aquests la tutela d’un dret subjectiu o d’un interès legítim i obtenir una resolució de fons fonamentada en Dret.

SI CURIAM CURAS, PARIET TIBI CURIA CURAS”
(Si et preocupes dels tribunals, els tribunals et donaran preocupacions)Anònim

El Dret Processal és el conjunt de normes que regulen els procediments judicials en els diferents ordres jurisdiccionals, mercantils, civils, penals, contenciós administratius i laborals mercantils.

Com advocats estem experimentats en la intervenció davant els jutjats i tribunals en les diferents jurisdiccions: Judicis Civils i la seva especialitat Mercantil i Família; Procediments Concursals, Judicis de Faltes i Judicis Ràpids, Assistència al detingut, Procediments penals en totes les seves fases, Procediment Contenciós-Administratiu, Judicis laborals.

En l’ordre civil

 • Judicis de testamentaria
 • Arrendaments
 • Reclamacions de quantitat extrajudicials i reclamació judicial
 • Procediments judicials derivats de l’incompliment de les obligacions i contractes
 • Reclamacions de danys i perjudicis.
 • Dret de família

En l’ordre mercantil

 • Reclamacions davant entitats financeres
 • Procediments judicials derivats de les obligacions i contractes
 • Acció social de responsabilitat enfront dels administradors
 • Conflictes societaris
 • Accions relatives a condicions generals de la contractació.
 • Procediment Concursal.

En l’ordre penal

 • Assistència lletrada al detingut i en les declaracions policials i judicials.
 • Intervenció lletrada en Judicis de Faltes, Judicis Ràpids i vistes d’adopció de mesures cautelars.
 • Intervenció en totes les fases i instàncies dels procediments relacionats amb imputacions relatives als delictes econòmics, fiscals i patrimonials, delictes societaris, o que es desenvolupin en el marc de l’empresa i la responsabilitat penal dels òrgans de representació. < /li>

En l’ordre contenciós-administratiu

 • Intervenim en els procediments especials de protecció de Drets Fonamentals en què incorrin els poders públics.
 • Recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional
 • Intervenció en procediments contenciós-administratiu amb preferent àmbit d’actuació en:
  • Dret Tributari
  • Dret Administratiu Sancionador.
  • Dret de la Funció Pública: drets i obligacions dels funcionaris, incompatibilitats i règim disciplinari.
  • Creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris adscrits
  • Dret Urbanístic.
  • Procediments d’expropiació forçosa.
  • Terceries de domini.
  • Responsabilitat patrimonial de l’Administració.

  En l’ordre laboral

  • Resolució de conflictes laborals davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació.
  • Intervenció lletrada en procediments judicials.

Lizán Abogados és una firma constituïda el 1990 que ha desenvolupat la seva experiència professional en l’assessorament i prestació de serveis jurídics, així com en la gestió integral d’empreses.

Seccions

Condicions de servei

La firma

Treballa amb nosaltres

Suport comptable

Dret mercantil

Gestión de l’ empresa

Oficinas

Barcelona – C/ Balmes, 188, 1º 1ª

08006 – BCN

T. 93 217 51 46 F. 93 667 38 78

www.lizanabogados.com

info@lizanabogados.com

Aviso legal

Poítica de privacidad