SERVEIS DE TUTELA DE LA GESTIÓ INTEGRAL EXTERNALITZADA DE L’EMPRESA I L’EMPRESARI

Aquests serveis els oferim mitjançant la modalitat de cobrament de quota mensual i prèvia subscripció d’un contracte de prestació de serveis de tracte successiu.

El Servei inclou:

GESTIÓ FISCAL

 • Assessorament fiscal permanent (presencial, telefònic, correu electrònic, vídeo conferència).
 • Preparació de les declaracions tributàries i gestió de tots els impostos que es meriten en el desenvolupament de l activitat empresarial: IRPF, Patrimoni, Declaració de Béns a l’estranger, Impost sobre Societats, Pagaments a compte i retencions, IVA, declaracions anuals.
 • Intervenció en els procediments de gestió i recaptació derivats dels impostos. Sol·licitud d’ajornament i fraccionament de deutes tributaris. Incidents de suspensió d’execució de deutes tributaris.
 • Gestió de Notificacions.
 • Seguiment de polítiques retributives.

GESTIÓ LABORAL

 • Assessorament laboral.
 • Gestió de contractes, altes i baixes de treballadors.
 • Preparació i gestió de nòmines.
 • Preparació i gestió de cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Gestions davant els òrgans d’inspecció del Departament de Treball i Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Planificació de jubilacions.
 • Gestió de Notificacions.

GESTIÓ CONTABLE

 • Assessorament comptable i organització interna de la documentació i registres comptables.
 • Coordinació amb els serveis administratius interns de l’empresa.
 • Tractament comptable de la documentació que reculli fets comptables.
 • Preparació dels estats comptables
 • Preparació i presentació de llibres comptables davant el Registre Mercantil

Visualitza aquí el procediment de suport comptable a empreses.

GESTIÓ MERCANTIL

 • Assessorament Mercantil.
 • Convocatòria i preparació de Junta General Ordinària de socis.
 • Preparació i presentació de Comptes Anuals.
 • Preparació, confecció i aprovació de Comptes Anuals.

Lizán Abogados és una firma constituïda el 1990 que ha desenvolupat la seva experiència professional en l’assessorament i prestació de serveis jurídics, així com en la gestió integral d’empreses.

Seccions

Condicions de servei

La firma

Treballa amb nosaltres

Suport comptable

Dret mercantil

Gestión de l’ empresa

Oficinas

Barcelona – C/ Balmes, 188, 1º 1ª

08006 – BCN

T. 93 217 51 46 F. 93 667 38 78

www.lizanabogados.com

info@lizanabogados.com

Aviso legal

Poítica de privacidad